Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

سه نقشه راهی که از سوی اطاق فکررژیم بطور همزمان در حال مدیریت و اجراست، علی اکبر امید مهر

1-تمام این شامورتی بازی ها، در مورد ظریف، اعم از استیضاح و….به بهانه این که وی گفته ،علیرغم مرگ سلیمانی درب مذاکره برای رفع تحریم ها ،با آمریکا باز است.در راستای کلاه گذاشتن بر سر ریس جمهور آمریکاست.تا اسم وی را ،از لیست سیاه برداشته،زمینه مذاکره دو وزیر خارجه را، فراهم نمایند.

2-علیرغم تنگ تر کردن حلقه خودی ها، با تشکیل یک مجلس یک دست و با حداقل آراء،بازی پلیس خوب و بد ،کماکان ادامه یافته،این بار، اعضای پلیس بد ،در مجلس قلابی پیش رو نیز،علیرغم سوابق سیاه،با زدن نقاب به چهره،نقش پلیس خوب را بازی خواهند کرد.تا برنامه کلاه گذاری بر سر اروپایی ها ،که عاشق این ترفند و پروسه بد و خوب رژیم هستند،کماکان ادامه یابد.

3-اگر از دو سیاست فوق، نتیجه فوری، حاصل نشود.زمینه، برای تشکیل دولتی یک دست امنیتی نظامی،با ترفند هایی ،بمنظور جاده صاف کنی، برای مذاکرات برجام جدید،را فراهم می سازند.تا با دادن امتیار کیلوئی ،بلکه ،یک رفع تحریم مثقالی بگیرند..تا هم شروط 12 گانه آمریکا، تحقق پذیرفته و هم بشکه زهربرجام جدیدی، به حلقوم رهبر و مافیا ،سرازیر شود و در غایت امر،با ممانعت ، از نزدیکی اروپاییان به تیم ترامپ ، آن را ،از دست ندهند و حیات رژیم ولو کجدار و مریز ادامه یابد.

4-تمام این کارها ،باید بسرعت و در همان آغاز کار مجلس قلابی جدید تحقق پذیرد.چون هر چه داشتند، تاکنون به پای انتخابات اسفند ریختند و از فردای انتصابات مزبور،پولی در بساط، جهت ادامه شرارت های داخلی منطقه ای و جهانی ندارند.بخصوص اینکه،در فردای روی کار آمدن این مجلس جدید،تکلیف مرگ خامنه ای و درد زایمان سیاسی تعیین جانشین،در شرایط بسیار بدی که رژیم دچار آن است،باید انجام گیرد.از نظر رژیم فردا خیلی دیر است.

علیرغم این نقشه های شیطانی پر طول و دراز ،این تنها ملت ایران و فرزندان راستین و غیور آن هستند.که با خیزش سرتاسری،تمام این طرح و نقشه و ترفند و خاصه خرجی های رژیم،از جیب ایران و ایرانی ،از جمله حاتم بخشی ارضی در مورد دریای کاسپین و غیره را ،به هم میزند.کما اینکه در خیزش عمومی اخیر در آبان ماه زد و مانع این مذاکرات شد و این بار نیز خواهد زد.