Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

زمین بازی آقای زید آبادی و زمین بازی اپوزیسیون خارج از کشور! ابوالفضل محققی

امروز برای سومین بار بیست گزاره” صریح وشفاف” ومن اضافه کنم” قطعی” آقای حسن زید آبادی را خواندم !برایم بسیار جالب بود! چه امری ایشان را چنین بر آشفته کرده که برعکس منش آرام و متین خود این بار شمشیراز رو بسته و تمامی اپوزیسیون خارج از کشوررا مجموعه ای هزار تکه که توان کوچکترین توافق را ندارند و محکوم به تفرقه ابدی هستند از دم شمشیر خود گذرانده است ؟ گزاره ائی که که من آن را بیشتر جوابیه یا خط کشی با اپوزیسیون خارج از کشور دیدم وبرائت از آنان وحمایت از حکومت!

اپوزیسیون خارج از کشوری که از نظرایشان چنان در توهم وخطا هستند که حتی اقشار آگاه تر جامعه نیز اعتمادی به آن ها ندارند !” برخی از حکم رانان کنونی همین حکومت را بر آنها ترجیح می دهند .”

اپوزیسیون بی شرم وفاقد اخلاق وهویتی که می توانند بازیگران خود فروخته ومرعوب سیاست های ترامپ واقمار پیرامونی آن گردند ودر زمین کثیفی که او تعین کرده بازی کنند! .

این حکم صریح شفاف و قطعی آقای زید آبادی است در مورد اپوزیسیون خارج از کشور!

او خود وامثال خود را پاک دستانی می داند که حاضر به بازی در چنین زمین کثیفی نیستند و همان زمین نسبتا مطهر جمهوری اسلامی را ترجیح می دهند !

این گزاره هم زمان سه پیام اساسی را با خود دارد . نخست نشان دادن این که این اعتراضات و شورش ها راه به جائی نمی برند و عمدتا برخاسته از دنیای مجازی بوده وقادر به تداوم و ریشه دار شدن نمی باشند! “هیچ تشکیلات وسازمان که به خواهد نقش هدایت اعتراض ها برعهده بگیرد دیده نمی شود !”

دوم هیچ جریان سیاسی به دلیل توانمندی حکومت اسلامی قادر به پا گرفتن در داخل کشور نیست وامکان ایجاد چنین تشکلی در حد صفر می باشد ! از این روجای نگرانی وجود ندارد ! و خطری از داخل متوجه حکومت نمی باشد. اپوزیسیون خارج از کشور هم که هزار پاره است و نا ساز با یک دیگر ومحلی از اعراب ندارند !

اما آن چه ایشان را چنین سراسیمه کرده و در مقام هشدار به حکومت اسلامی بر آورده ،ترس ازتغیر رویکرد دولت ترامپ است! از خواست” تغیر رفتارحکومت به تغیر حکومت .” که می تواند اپوزیسیون را دور هم گرد آورد و خطر جدی برای جمهوری اسلامی باشد.

از نظر ایشان اگر حکومت می خواهد بیمه شود بایستی که تغیر در رفتار خود در رابطه با ترامپ را بپذیرد و منانع از آن شود که این نیروی هزار تکه و پر هیاهوی اپوزیسیون تحت فرمان ترامپ قرار گیرند و وضعیتی مشابه صربستان را برای ایران رقم بزنند !

مهم ترین پیام ایشان این است که اگر چنین تغیری در رفتار حا کمان حاصل شود اقشار آگاه جامعه که اعتمادی به اپوزیسون خارج ندارند “برخی از همین حکومتیان” آزمون خطا داده را برمخالفان خطا کارآزمون نداده خارج ترجیح می دهند! “عمر حکومت اسلامی مستدام باد !”

چند بار این گزاره در واقع ” فرا خوان ” را خواندم .از لحن ونخوت خوابیده در روح آن ونگاه از بالائی که نسبت به اپوزیسیون خارج کشور در آن وجود دارد شوکه شدم .

آن چه که مسلم است بیشتر روی سخن آقای زید آبادی با جریان های سلطنت طلب و مجاهدین خلق است .که به زعم ایشان بازی گران زمین کثیف سیاستند و بازیچه در دست قدرت های خارجی. نیروهائی که می توانند سرنوشتی چون سرنوشت صربستان “میلوشوچی” را برای ایران رقم زنند و یا در اثر اغتشاشات داخلی ایران را به سوی سومالیزه شدن پیش ببرند . احساس خطر ایشان هم از همین نیروهاست ! ازپیوستن دیگر نیرو های اپوزیسیون به جریان معتقد به بر اندازی رژیم از طریق تکیه بر یک یا چند دولت کار ساز خارج .

از همین روخود را مسئول ،پاک دست و ناصح ملت وحکومت دیده و راه تغیر در رفتار حکومت را که می تواند از حمایت پاک دستان بهره مند شود را در مرکز گزاره به خوان” فرا خوان” خود برای پیش گیری از چنین روندی قرار داده است. .

آقای زید آبادی که از بازی در زمین پاک سخن می گوئید وغیر مستقیم اپوزیسیون خارج کشور را که من هم یکی از آنان می باشم بازیگران بی اراده در زمین های کثیف می خوانید !مستعد جذب درلشگر ترامپ، حداقل به اطراف خود نگاه کنید ! به خاوران ها , به زندان ها به گور های گمنام به طناب های آویخته شده در سرتاسر این ام القرای اسلامی !به زمانی مراجعت کنید که دسته دسته جوانان وروشنفکران این سرزمین اعدام می شدند. .

در آن زمان شما وامثال شما در کجای این زمین پاک بودید ؟ نسبت به این جنایت رژیم چه اعتراضی کردید؟ هنوز توان گفتن این که قتل عام هویدا ها ، فرخ رو پارسا ها ,خلعتبری ها، جنایتی هولناک توسط خمینی بود را ندارید ! هنوز نمی توانید حتی زیر زبانی هم که شده قتل عام هزاران نوجوان وجوان مجاهد گرم احساسات روزهای انقلاب را توسط بازهم خمینی وگروه مرگ او! “جنایت کارانی چون رئیسی، لاجوردی ،پور محمدی ها” را در زندان ها محکوم کنید! ونفرت خود ازاعدام دختران جوان بعد از برداشتن باکرگی آن ها ورفتن با جعبه شیرینی به در خانه هایشان را اعلام نمائید !

این چرخه خشونت قبل از هر چیز محصول حکومتی است که خمینی از روزنخست به قول خود “خدعه ” در کار کرد و آن را بر پا نمود ! محصول اطرافیانی است که به برکت این خدعه امروز برمسند نشسته واین سرزمین را به روزی انداخته اند که در طول تاریخ خود هرگز این همه سقوط نکرده وچنین روز هائی را ندیده بود ! از سقوط اقنصادی، تا سقوط اخلاقی!

هرگز در هیچ دوره این همه فرو مایه ،انگل اجتماعی ،اقتصادی , اخلاقی فاسد و غارت گر! بر مسند حکومت ایران ننشسته بودند !هرگز تاریخ ایران شاهد چنین مهاجرت عظیم نخبگان اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی وتحصیل کرده خود نبوده است !رقمی بالغ بر سه میلیون که از” شمار خرد سی میلیون بیش !” همان هائی که از نظر شما قادر به درک شرایط موجود نیستند و ودر سلک “اقشار آگاه جامعه که هنوز به برخی از حکومتیان دل بسته اند قرار نمی گیرند .” هیهات ،هیهات !که نمی گوئید هم گامی بخشی از اپوزیسیون با دول خارجی ، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و خفقانی است که رژیم جمهوری اسلامی بر جامعه حکم کرده است. همان سرکوبی که شما تلویحا در بند هفت گزاره خود آن را نقطه قوت رژیم می دانید که می تواند اورا بیمه کند.

آقای زید آبادی نخستین قدم در” پاک بازی” پای بندی به حقیقت است به هر بهای ممکن! حقیقت این که همین اپوزیسیون سال هاست به عنوان وجدان بیداراین سرزمین هرگز برای لحظه از مبارزه برای آزادی ،عدالت واستقلال درنگ نکرده است . این مطرح شدن خود شما جدا از مبارزه شخصتی تان محصول افشاگری ،تلاش و کمپین هائی است که همبین اپوزیسیون” هزار پاره شده بی مقدار!” در دفاع از شما ،امثال شما، آزادی بیان وقلم وعدالت اجتماعی داشته است. .

به راستی زمانی که همین اپوزیسیون آزادی خواه وعدالت طلب سرکوب می شد، تحت پیگرد مجبور به ترک وطن می گردید! شما بازیگر کدام بازی پاک در زمین پاک بودید ؟ چه امری بر شما مشتبهه شده که این چنین بی پروا بر اپوزیسیون می تازید ؟ بسیارند کسانی که بهتر از شما می اندیشند ، کارنامه ای بهتر دارند ودر زمین هیچ کس جز زمین پاک میهن و مردمان ستمدیده آن بازی نکرده اند ! زمینی که از خون شریفترین و آگاه ترین فرزندان این خاک سیراب شده است . آزادی خواهان خارج از کشور نه عناد دارند! ونه برعکس گفته شما دو بعلاوه دو را بیست وهشت می گویند .

ماهرگز بازی گران سرانگشت ترامپ ها نبوده ایم! درکارنامه مبارزه خود که بسی فراتر از عمرشماو عمر جمهوری اسلامی است تن به فساد وجنایت های عظیمی که تمامیت حکومت اسلامی را تشکیل می دهد نداده ایم . هنوز تن بسیارانی از ما زخمی شلاق وشکنجه هائی است که کشیده ایم ! کیست چونان آزادی خواهان تبعیدی که پا کیزکی تن را از جوشیدن درتیزاب جان گاه حکومت اسلامی به دست آورده باشد . ما نه بازیگر در زمین کثیف حکومت اسلامی !نه در زمین ترامپ نبوده و نیستیم ! زمین ما در کنار سفره هائی است که مادران داغدار وطن سهم نان وشیر ما را بر کنار آن نهاده اند ! در قلب ستم دیدگان و آزادی خواهانی است که در سپیده دمان خونین نام بزرگ آزادی را فریاد زدند! درقلب پاک ترین خاک وطن در قلب خاوران است ! جائی که شما قادر به دیدن آن نیستید !