Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

رضا پهلوی و پوست خربزه ی فرشگرد؛ ف. م. سخن

قطعا عده ای از خوانندگان، به من اعتراض خواهند کرد که شما، به موضوع فرشگرد، که نه به دار است نه به بار، بیش از اندازه بها می دهید و برای جریانی که جز صدور دو اعلامیه و مقدار زیادی حرف زدن کار دیگری نکرده، ارزش بیش از حد قائل می شوید.

برای من، موضوع فرشگرد، و بچه هایی که آن را به وجود آورده اند اهمیت خاصی ندارد، ولی این که این جریان، «به ناگهان» و «یکشبه»، توسط مهم ترین رسانه های خارج از ایران، به طرز «شگفت انگیزی» مطرح می شود، و بدون این که کاری کرده باشد یا حتی اعضای شناخته شده ای داشته باشد مورد «تایید» قرار می گیرد، حامل نشانه های خوبی نیست.

نمی خواهم به حدس و گمان متوسل شوم، و مثل خیلی از «تحلیلگران»ِ پر چانه، حرفی بزنم و منتظر درستی آن بمانم و این درستی را به عنوان برگ برنده در اینجا و آنجا بر زمین بزنم، اما گاه می توان با کنار هم نهادن موضوعات، استنتاجاتی کرد، که دستکم از نظر منطقی، می تواند صحیح باشد.

فرشگرد، «تا آن جا که من می دانم» بدون اطلاع رضا پهلوی به وجود آمده و تازه بعد از اعلام موجودیت، که حتی نمی توان بر آن نام «تاسیس» نهاد، به سراغ ایشان به عنوان یک شخصیت شناخته شده ی سیاسی که نام و سوابق سیاسی و خانوادگی و نگاه امروزش برای ایرانیان آشناست و ما در ایران و خارج از ایران کسی را از نظر شناخته شده بودن در حد ایشان نداریم، رفته اند، و با ایشان گفت و گو کرده اند و لابد با اظهار این که همفکر و همنظر ایشان هستند، خواستار شناسایی و تایید ایشان از این جریان شده اند.

من ابدا به مشاوران رضا پهلوی اعتماد ندارم، و تخریب از درونی که حکومت اسلامی سعی کرده در نام و اعتبار ایشان به وجود آورد و کژ شدن ها و مژ شدن های تشکیلات مختلفی که هر بار به نامی و با وضعیتی خاص، ایشان را همراه خود کرده و بعد از خود رانده، نشان می دهد که این عدم اعتماد چندان بی دلیل نیست.

به همین جهت، نمی توانم مطمئن باشم که مشاوران ایشان خطر پوست خربزه ای که امثال فرشگرد به زیر پای ایشان می اندازد را هشدار می دهند.

در اوضاع در هم ریخته ی کنونی، که حکومت اسلامی دچار گرفتاری های بسیار شده، و به کشتیِ در هم شکسته ی در گرداب افتاده ای می ماند که دو آبشار مرتفع تحریم نفتی و حمله ی نظامی را هم در پیش روی خود دارد، ایجاد خرابکاری در مواضع اپوزیسیونی که در همین حالت عادی هم با هزار مشکل رو به روست، و همه در صدد خالی کردن زیر پای یکدیگر هستند، ظهور تشکلاتی از این قبیل، می تواند تاکتیکی زیرکانه، برای واگرایی بیشتر نیروهای موثر اپوزیسیون و ایجاد مانع برای همگرایی آن ها باشد.

ما، برای برخورد قاطع با حکومت، نیاز به اپوزیسیون منسجم داریم، که این انسجام، هم به خاطر فرهنگ معیوب مبارزاتی ما، و هم به خاطر رخنه ی خرابکاران حکومت در میان اپوزیسیون هیچگاه به وجود نیامده است.

بر اساس تجربه، من و امثال من، موظفیم این خطر ها را هشدار دهیم و نباید برایمان اهمیت داشته باشد که سازمان یا شخصیت سیاسی که قصد تخریب او وجود دارد، خودش یا فکر و اندیشه و نظام حکومتی مورد قبول اش مورد تایید ماست یا خیر.

امروز، اساس کار نویسندگان مستقل سیاسی، ایجاد نزدیکی و همگرایی ست و هر عاملی که باعث تفرق شود، باید با قاطعیت، با آن برخورد شود.