Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

دیوانه‌ای در رأس حکومت، کوروش گلنام

مردمِ ایران به‌حالِ خود رها شده‌اند. نگارنده و شماری دیگر پیش‌از‌این نیز گفته‌اند که خودبزرگ‌بینی، دنیا‌پرستی و قدرتِ نا‌پاسخ‌گو چنان علی‌خامنه‌ای را در چنگالِ خود گرفته است که او را دچارِ جنون کرده است. حکمِ حکومتیِ نخریدنِ واکسن از آمریکا و انگلستان و یا فرانسه یک‌بار دیگر به‌روشنی نشان‌داد که این آدم گرفتاریِ روانی دارد و نمی‌تواند سالم باشد و هر روز فرمانروایی‌اش در خیل چاپلوسان، بله‌قربان‌گویان و دزدان، آسیب‌هایِ هرچه بیش‌تری بر مردم ایران وارد خواهد‌کرد. مگر ممکن است در این وضعِ هراسناک که همه مقام‌هایِ مسئول درکشورها کوشش می‌کنند تا با تهیه واکسن ضد‌ِکرونا از مرگِ هروز بیش‌تر شهروندانِ خود جلوگیری کنند، فرمانروایِ دیوانه‌ خودکامه‌ای خرید واکسن را به اندیشه‌هایِ مالیخولیاییِ خود گره‌زده و با حلوگیری از خریدِ واکسن ضد‌ِکرونا، در حقیقت حکمِ قتل‌عام یک‌ملت را بدهد؟ آیا نباید با اطمینان گفت که چنین‌آدمی گرفتاری روحی/روانی دارد؟ آیا از دیدِ کارشناسانِ حقوقی چنین‌کاری نمی‌تواند در زمره “جنایت بر علیه بشریت” به‌شمار آید؟

ویروس کرونا کشتار می‌کند و هر‌روز شمارِ بیش‌تری را در میهنِ ما به کامِ مرگ می‌کشد و خامنه‌ای با انگیزه‌هایی کودکانه در میانِ لشگر نگاهبانان و در جایِ گرمِ خود حکمِ حکومتی صادر می‌فرماید که واکسن نخرند! خیالش آسوده است که خود و خانواده‌اش دل‌نگران واکسن نخواهند بود و پیش‌از‌همه دریافت می‌کنند و یا پیش‌از‌این دریافت کرده‌اند.

ولی اسراییل چه‌گونه عمل کرده است؟

اسراییل از ماه دسامبر واکسن فایزر را دریافت کرده است. دیروز یک‌شنبه ۷۰۰۰۰۰ دوز دیگر دریافت کرد. اسراییل کوچک با ۹میلیون جمعیت می‌رود که نخستین کشورِ جهان باشد که با برنامه‌ریزیِ دقیق و هزینه فراوانِ مالی، کرونا را پُشتِ‌سر بگذارد. آن‌ها اکنون هر‌روز تا ۱۷۰۰۰۰ هزارتن را واکسینه می‌کنند و تاکنون در زمانِ کوتاه سه‌هفته بیش از ۱۷ درسد مردم واکسینه شده‌اند. روشن است که این‌میزان در میانِ سالمندان بیش‌تر است و ۶۷درسد سالمندانِ بالای ۶۰ سال تاکنون واکسینه شده‌اند. یک میلیون و هشت‌سد‌هزارتَن که در خطر بیش‌تر بوده‌اند، پیش‌از دیگران واکسینه شده‌اند. تا بیست‌روزِ دیگر همگی نوبتِ‌دوم را نیز دریافت خواهند کرد. اکنون واکسیناسیون شهروندان ۵۰ ساله نیز آغاز شده است. قرار مهمِ دیگر این‌است که تا سه‌هفته دیگر همه آموزگاران واکسینه شوند تا روندِ کارِآموزش به‌شکل گذشته بازگردد. اسراییل هم‌چنین مقدار زیادی واکسن استرازنکا/آکسفورد نیز پیش‌خرید کرده است و این‌ها افزون بر واکسنی است که در خودِ اسراییل تهیه‌شده است. کسانی که دوزِدوم واکسن را دریافت کنند پس از یک‌هفته پاسپورتِ سبز‌رنگ دریافت می‌کنند که هنگام سفر نیاز به قرنطینه شدن نداشته باشند. مورد مهم دیگر این‌که قرار است همه زندانیان از آن میان زندانیانِ فلسطینی نیز واکسینه شوند. همه هزینه‌ها را دولت اسراییل خود می‌پردازد و شهروندان برای واکسیناسیون هزینه‌ای نمی‌پردازند و واکسن رایگان است. گفته شده است که اسراییل تصمیم‌دارد مازادِ واکسن خود را به فلسطینی‌ها بدهد.

به این می‌گویند کشورداری

این را می‌گویند دولت و حکومت مسئول که:
یک. آسایش و تن‌درستی شهروندان برایش در درجه‌نخستِ اهمیت قراردارد؛
دو. برایِ انجامِ این وظیفه، همه‌گونه هزینه می‌کند، نه منتی بر مردم می‌گذارد و نه با روش‌هایِ ریاکارانه گوناگون دست در جیبِ مردم کرده و آنان را غارت می‌کند؛
سه. شعار بیهوده نمی‌دهد و به‌آنچه می‌گوید درست، با برنامه ریزی و کارشناسی عمل می‌کند؛
چهار. باتوجه به انگیزه‌هایِ پیش‌گفته، مردم به گفته‌ها و پیش‌نهاد‌های دولت و مقام‌هایِ مسئول باور و اعتماد دارند. به‌سخنِ دیگر بینِ حکومت، دولت و مردم رابطه درست بَرقرار است. نه مردم “رعیت، بی‌اختیار و صغیر” حساب می‌شوند و نه حکومت “مالک، همه‌کاره و آقا”. استقبالِ مردم از واکسینه‌شدن در اسراییل که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است که خود نشانِ روشنِی است بر اعتماد و باورِ مردم به مقام‌هایِ مسئول در اسراییل.