Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

دماوند همّت، هادی خرسندی

—————-
ویژه خبرنامه گویا
—————
*
دماوند همّت
*
‌ای دیو سپید پای در بند
‌ای تنبل گیتی‌ای دماوند!
*
آقای بهار گفت برخیز
تو نشنیدی ز حضرتش پند
*
شاید که بیان مذهبی را
چندان نشدی مطیع و پابند
*
پس تهمت تنبلی غلط بود
شرمنده شدم دقایقی چند!
*
حالا ز تو این فقیر لائیک
فارغ ز ائمه و خداوند
*
خواهد که شوی رفیق ملت
این خلق شریف آرزومند
*
تقسیم شوی میان دل‌ها
منباب حمایت و پدافند
*
تا خلق عظیم برخروشد
دل‌ها همه قله دماوند
*
پیروز شود به انقراض
این سلسله سراسرش گند
*
چل سال شده ست کاین حکومت
از لب‌هامان ستانده لبخند
*
چل سال شده ست کز فجایع
جان‌ها شده است دردآکند
*
بهبودی ما شده ست بیمار
آزادی ما شده ست دربند
*
چل سال شده ست کاین حکومت
پوشیده به جنگ ما قزآکند
*
چل سال شده ست اسیر جنگی
این ملت دیر ساله و زند
*
***
آغاز شده غریو و ملت
خورده ست به خون خویش سوگند
*
ترسش نه ز صد هزار نیرو
پرواش نه از هزار فروند
*
حتی بُنگاه، روی امواج
از همت او سخن پراکند!
*
مانده ست یکی تکان دیگر
اینسان که منادیان بگویند
*
‌ای مادر نقره موی، باید
نیرو بدهی به جان فرزند
*
وز آتش جان خویش او را
دلگرم کنی درین فرایند
*
‌ای کوه، بمان میان دل‌ها
زنهار که نگسلی تو پیوند
*
تا ملت ما به همت خویش
پیروز شود دلیر و خرسند
*
نابود شود نظام تلخی
خوشکام شود وطن بدین قند!
*
——————–
توضیحات: قَزآکند: زره، رخت جنگ. – زند: بزرگ، زنده، نیرومند. (دهخدا، آنلاین)
بنگاه: بی بی سی. بقول خودشان: «بنگاه سخن پراکنی بریتانیا».