Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

در بهشت زهرا چه دیدم؟! (یک نامه از ایران)، بهروز ستوده

ویروس کورنا در ایران همچنان مشغول قربانی گرفتن است و حکومت دروغ ساز آخوندهای باعمامه و آخوندهای کت شلواری که به گفته بنیان گذارش شالوده‌اش بر “خدعه” و دروغ پی ریزی شده است، همچنان مشغول ارائه آمار دروغین از تعداد تلفات و مبتلایان به کرونا در ایران است، و تا کسی عزیزی ازدست نداده باشد و گذارش به یکی از قبرستانها و محل دفن عزیز از دست رفته‌اش نیفتاده باشد نمیتواند به عمق و ابعاد فاجعه‌ای که این روزها در ایران در جریان است پی ببرد. دروغگوئی و پنهانکاری حکومت اسلامی از یک سو و بی کفایتی و سهل انگاری این حکومت ضدبشری در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از سوی دیگر بدون شک در تعمیق این فاجعه نقش اساسی داشته و دارد. آنچه در زیر میخوانید مشاهدات کسی است که پدرش چند روز پیش بر اثر ابتلا به کرونا در تهران درگذشته است. به منظور حفظ امنیت نگارنده نامه، از ذکر تاریخ دقیق واقعه و جزئیات نامه خودداری شده است.

“بعدازاینکه نتیجه آزمایش معلوم شد وفهمیدیم پدرم کرونا گرفته، با کمک یکی ازآشنایان که رئیس یکی ازبیمارستانهای تهران است او را بستری کردیم. دردوروزاول حال پدرمناسب بود. گرچه ما حق رفتن به بیمارستان را نداشتیم اما روزانه به دفعات توسط تلفن با پدرم درارتباط بودیم امابعد ازدوروزحال پدرخراب شد واورابردند به آی -سی- یو. ما با همه نگرانی فقط مطلع بودیم که پدرم هنوز زنده است. پدرم پنج روزهم درآی- سی- یوگذراندتااینکه چندروزبعدازعید نوروزبه ما خبر دادند، پدرم فوت کرده است ودونفرازافرادخانواده میتوانندبا دردست داشتن مدارک لازم برای کارهای اداری وکفن ودفن به بهشت زهرا مراجعه کنند. من وبرادرم به بهشت زهرا رفتیم. درآنجا به ما گفتند که باید به قسمت کرونائی‌ها که خارج ازبهشت زهرا است مراجعه کنیم. وقتی به آنجا رسیدیم دوسوله بزرگ را دیدیم که گفتند اینها را برای مرده‌های کورنائی درنظرگرفته‌اند. وقتی وارد سوله شدیم ازدیدن آنهمه جنازه که درکیسه‌های پلاستیکی کنارهم چیده شده بود وحشت کردیم وتازه متوجه شدیم کروناچه کشتاری ازمردم میکندومسئولان کشورچطورتعدادتلفات را کم نشان میدهندونمیگذارندمردم از تعداد واقعی تلفات باخبرشوند. ما تعدادی ازبستگان که فردی ازخانواده را ازدست داده بودیم باید با فاصله زیاد ازهم منتظرمی ماندیم تا جنازه عزیزمان را با فاصله به مانشان دهند. قبرها آماده بود وافرادی با لباس‌های مخصوص بی وقفه مشغول دفن مرده‌ها بودند. ماشین‌های نعش کش پی درپی ازراه می‌رسیدند. گفته می‌شد هر یک ازآن ماشین‌ها، حامل ده جنازه کرونائی است. به ترتیب رسیدن جنازه‌ها ومشخص شدن اسامی آن‌ها، یکی ازمسئولان برای اطلاع بستگان جنازه‌ها که درآنجا بودند، اسامی را اعلام می‌کرد. هرباریک لیست پنجاه تائی اسامی را می‌آورند. سه سری اسامی را خواندند که اسم پدرما دربین آن‌ها نبود. درسری چهارم اسم پدرمارا هم خواندند. بعد نوبت به کارهای کفن و دفن رسید. گفته شد که جنازه هارا درقبرهائی دفن می‌کنند به عمق سه متربدون غسل دادن و کفن کردن، وما چون حاضر نبودیم پدرمان بدون غسل و کفن درخارج ازبهشت زهرا دفن شوداعتراض کردیم. بلافاصله یکنفرکه نفهمیدیم دلال ومأمورخودشان بودو یا اینکه واقعاً یکی ازبستگان بود به ما نزدیک شدوگفت من هم مثل شما حاضرنبودم مادرم رابدون غسل وکفن دراینجا درقبربگذارندولی سبیل‌شان راچرب کردم وموافقت کردندکه مادرمان را کفن ودفن ودرداخل بهشت زهرا دفن کنند. او با دست یکی ازمسئولان آنجا را به من نشان دادوگفت شما هم میتوانیدبرویدوبااوصحبت کنید تاکارتان راه بیندازد. ماهمین کارراکردیم ودرمرحله اول مبلغی برای غسل دادن وکفن پوشاندن رشوه دادیم وبعدهم مبلغ بیشتری به فرد دیگری که ترتیبی دهدپدرمان درداخل یکی ازقطعه‌های بهشت زهرادفن شودوتازه خیلی هم خوشحال بودیم وازآنها باید تشکرمیکردیم که بقول شخص سوم کارمارا راه انداخته اند”

داستان چگونگی بخاکسپاری یکی ازمبتلایان به کروناکه دراین نامه خواندید داستانی است که این روزها نمونه‌اش درتهران وسایرشهرهای ایران فراوان اتفاق افتاده ومیافتدکه بواسطه خفقان موجود وپنهانکاری مسئولان جمهوری اسلامی بجزاطرافیان قربانیان کمترکسی ازآن باخبرمیشود. استفاده ازقربانیان ویروس کرونا برای کسب درآمد ورشوه گیری ازبستگان فوت شدگان، درحکویتی که فسادودزدی ورشوه خواری وبی اخلاقی سرتاپای مسئولان ومأموران‌اش راگرفته است نبایدتعجب کرد. ازحکومتی که چند ماه پیش برای تحویل جنازه برخی ازکشته شدگان خیزش آبان به خانواده‌ها، ازآنان تقاضای پول درازای تحویل جنازه میکردند نبایدانتظارداشت که ازشیوع ویروس کرونا درایران استفاده نکنند وآنرابه فرصتی برای کسب درآمد تبدیل ننمایند. ازمرده شورهای قبرستان که با به خطر انداختن جان خود ودیگران درازای رشوه حاضراند جنازه‌های فوت شدگان کرونائی راغسل دهندوکفن کنندتا سنت اسلامی حفظ شود، تا سیدعلی خامنه‌ای که از روضه خوانی به رهبری کشورومردم ایران رسیده است هریک به گونه میخواهند ویروس کرونا ومرگ انسانها را وسیله کسب درآمدکنند!

مگرخمینی رهبروبنیانگذارحکومت اسلامی نگفت: “جنگ رحمت الهی است” ودرپرتوجنگ هشت ساله ایران وعراق وکشته ومعلول شدن بیش ازیک میلیون جوان ایرانی، پایه‌های حکومت اسلامی خود را مستحکم نساخت؟ پس دورازذهن نیست که خامنه‌ای وباندهای تبهکارپیرامون اوکه بواسطه تحریم اقتصادی درتنگنا قرارگرفته‌اند، ویروس کرونا را “رحمت الهی” بدانند وبه کمک لابی‌های جمهوری اسلامی دراروپا وامریکاوهمچنین بخشی ازاپوزیسیون جمهوری اسلامی که به مثابه سرسپردگان حکومت اسلامی، تلاش کنند تااگربتوانند به بهانه مبارزه با ویروس کرونادرایران، تحریم‌ها را ازسرجمهوری اسلامی بردارند.

جانیان حاکم برایران که زمانی مدعی بودندتحریم‌ها نعمت است وگویا خوشحال بودند که تحریم‌ها آنان درتمام زمینه‌ها به خودکفائی وبی نیازی ازسایرکشورها خواهدرساند! امروزه به دریوزگی افتاده‌اند و به هردری میزنند که تحریم‌ها برداشته شود. تحریم‌ها برداشته شود نه برای اینکه چرخ‌های اقتصادی کشوربه حرکت درآید وگشایشی دروضع زندگی مردم بوجود آیدبلکه برای اینکه غارتگران حکومتی دوباره به پولی دست پیداکنند وبتوانندشکم دهها هزارداعشی شیعه مسلک خارجی را که در گروههای تروریستی در خاورمیانه وشمال افریقا متشکل ساخته اندسیرکنندومنطقه راهمچنان درجنگ وآشوب نگاه دارندوازدنیا باج خواهی نمایند. کسی نیست ازعوامل نفوذی جمهوری اسلامی دردرون اپوزیسیون حکومت اسلامی که این روزها به بهانه مبارزه با ویروس کرونا، رفع تحریم جمهوری اسلامی را درخواست میکنندسئوال کند، میلیاردها دلاری که پس ازامضای قراردادبرجام توسط دولت باراک اوباما به جمهوری اسلامی پرداخت گردیدچه شد وازکجا سر درآوردندوچه میزان ازآن پول‌ها به اقتصادورشکسته وفاسدایران تزریق شدوتأثیری برسفره خالی خانواده‌های ایرانی گذاشت؟ رفع تحریم برای دریافت دارو ووسایل بهداشتی وپزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا بهانه است و عوامل چپ وراست جمهوری اسلامی دردرون اپوزیسیون ایران نیزبراین واقعیت آگاه اندبا وجوداین مأموریت دارندبرای حفظ وبقای جمهوری اسلامی تلاش کنند. کیست که نداند: ۱-دارووموادغذائی درلیست تحریم‌ها نیست. ۲- کمکهای بهداشتی ودرمانی که سازمان بهداشت جهانی وبرخی ازکشورهای اروپائی وکشورهای منطقه به جمهوری اسلامی کردند چه شد وچرا بخشی ازآن کمکها به عراق وسوریه ولبنان فرستاده شده است و بخشی هم دراختیارسپاه وبسیج وخودی‌های حکومت گذاشته شده نه کادرپزشکی ومردم ایران. ۳- چرا جمهوری اسلامی به سازمان پزشک‌های بدون مرز که برای دائر کردن چنددرمانگاه موقت ومداوای بیماران کرونائی به ایران واردشدنداجازه فعالیت نداد؟ ۴-چرا حکومت اسلامی به هزاران پزشک وپرستارایرانی ساکن کشورهای اروپائی وامریکائی که حاضراند به هموطنان داخل کشورکمک کنند اجازه ورود و کمک نمیدهد؟ ۵-ماسک‌ها و وسایل بهداشتی ودرمانی که ازطرف سازمان بهداشت جهانی و کشورهای خارجی دراختیارجمهوری اسلامی قرارگرفته است توسط چه کسانی در بازارسیاه فروخته شده است؟ این پرسش‌ها وبسیاری سئوال‌های دیگر، میتواندهرعقل سالمی را به این نتیجه برساند که درحکومت فاسدجمهوری اسلامی هیچ اراده‌ای برای مبارزه با کرونا وجودندارد وچه بسا باند تبهکارخامنه مترصد است که ازاین موضوع استفاده کرده وازکشورهای اروپائی وامریکائی باج خواهی نماید.

روح پیام خامنه‌ای، حسن روحانی وبطورکلی مجموعه حکومت داعشی ولایت فقیه درایران به اروپا وامریکا این است که: اگربه تحریم‌ها خاتمه ندهیدو مارا به پول نرسانید ویروس کرونا را درجهان بیشترپراکنده میسازیم، همانطوریکه این ویروس مرگ آوررا ما ازچین به ایران واردکردیم وما آنرا ازایران به بسیاری ازکشورهای منطقه وجهان صادرکردیم! بنابراین آخرین سخنرانی وپیام سیدعلی خامنه‌ای که بی شباهت به هذیان دَم مرگ یک بیمارروانی نیست رااینگونه میتوان تفسیرکردکه”جن وانس”درروی زمین باید تحت فرمان حکومت الهی جمهوری اسلامی درآیند!