Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

حکومت ایران، زشت ترین و آلوده ترین حکومت ها! کوروش گلنام

زشتی حکومتِ اسلامیِ زورگویِ ایران تنها در این نیست که شماری آخوندِ پس مانده، بی سواد و عقده ای، که خود را ایرانی می نامند، بر جان و مالِ مردم و سرزمینِ ایران حاکم شده اند و رفتاری دارند که گویی سرزمینِ بیگانه ای را چون 1400 سال پیش که ایران وسیله قومی بیابان گرد مورد یورشِ وحشیانه قرار گرفت، دوباره به تصرف در آورده اند؛ مهم تر خویِ زشت و درونمایه ضد انسانی آنها ها است که دروغ گویی، ریا کاری، تبه کاری و آدم کشی چون خونی است در رگ های آنان و مانند جنینی از آن تغذیه می کنند. حتا هیتلر و داعش را هم نمی شود با این ها برابر دانست. هیتلر و داعش همآن بودند که نشان می دادند. آدم کش و تبه کار بودند و این را پنهان نمی کردند.

هیتلر در نگاهِ نازیستی/ فاشیستی خود به روشنی می گفت من یهودی ها، کمونیست ها، همجنس گرا ها و کولی ها را می کشم تا جامعه را پاکیزه کنم و در این راه از هیچ جنایتی روگردان نیستم. او به راهِ جنون آمیزِ ضد انسانی ای باور داشت و همآن را بیان می کرد و به خدا و امام و پیغمبر آویزان نمی شد، ناله و نوحه سر نمی داد و از صبح تا شب دشمن، دشمن نمی کرد که مسئولیت از شانه خود بر دارد. دیوانه بود ولی جسور هم بود، در جنگِ نخستِ جهانی شرکت کرده و زخمی شده بود، شکست آلمان در جنگِ نخست اثر بدی بر او گذاشته و کینه ای سنگین به دل گرفته بود؛ سر سخت بود با نظمی آهنین و چون آخوند ولنگار و “باری به هر جهت نبود”، اگر در پیرامونش دزدی می یافت، نابودش می کرد. رو در رو می جنگید، خود در سوراخی و در میان انبوه نگهبانان پنهان نشده و جنگ نیابتی براه نمی انداخت که بعد انکارش کند. نیروی سازنده و تکنولوژی پیشرفته داشت، نمی شود ندیده گرفت که در سخن وری و تاکتیک نظامی (بنا بر آنچه کارشناسان نظامی گفته اند) نبوغ داشته است. این داده ها به او آبرو نمی بخشد و بر جنایت هایش سرپوش نمی گذارد ولی در برابر آخوندها به او امتیاز می دهد.

تبهکاری و پنهان کاری

آخوندها از هیج حنایتی روگردان نبوده اند ولی یک بند همه را انکار کرده اند حتا محکومیت رسمی و قانونی در دادگاه هایِ کشورهای دیگر برای جنایت هایی که انجام داده اند. در زندان ها شکنجه می کنند، آدم می کشند، خانواده ها را از هم می پاشند حتا در جایگاه مقدسِ موردِ باورِ خود بمب می گذارند، در درون و بیرون به گونه هایِ گوناگون ترور کرده و بمب گذاری می کنند، جنگ های نیابتی راه می اندازه و هزاران انسان بیگناه را به نابودی می کشند، کشورهای همسایه را به هم می ریزند، مردم میهنِ خود را در تظاهرات ها به خاک و خون می کشند، با برنامه به هواپیمایِ مسافر بری شلیک می کنند، کودکان را اعدام می کنند و… لیست درازی از این رفتارهایِ ضد انسانی و همه را با بی شرمی ویژه خود، انکار می کنند! نمی دانم چگونه می شود مرزی برای “بی شرمی” یافت! آخوند خامنه ای بیش از سی سال است مردم را به روز سیاه نشانده، نه دستش که همه هیکلش به خونِ بیگناهان آلوده است؛ می گوید “اگر هم کسی از من خوشش نمی آید برود و رای به دهد برای ایرانِ عزیز.” ایرانِ عزیز! چه دنیایِ شگفت و مسخره ای! از ایرانِ عزیز چه باقی گذارده اید؟ مگر نگفتید برایِ ما سوریه مهم تر از خوزستان است؟ همآن خوزستانی که با دریایِ نفت و گازش شما را تا امروز سر پا نگاه داشته است. شما که هنری نداشتید. اگر خوزستان نبود، شما کجا بودید؟ ایرانِ عزیز! دریایِ خزر را که توی سینی به روسیه تقدیم کردید، چینی ها نیز که نسل بسیاری از گونه های ماهی را در جنوب رُفتند و نابود کردند؛ خاکِ ایران را هم که می فروشید، جنگل ها را که هکتار هکتار برای ساخت ویلاهایِ دزدان و رانت خواران مافیاهایِ حکومت از بین بردید، از ساحل دریا و کوه هم نگذشتید، هر چه توانستید نابود کردید، به نامِ ایرانی هم که در دنیا آسیب شدید وارد کردید… ایران عزیز! آقا با این همه ریاکاری شب چگونه چشمانت به خواب می رود؟

با ادب گفتند آقا زحمت را کم کن و…

شماری مردم شریف و ایران دوست بیانیه داده و با ادب به آخوند خامنه ای گفتند آقا سی سال است ایران را به ویرانه تبدیل کرده ای مردم هم که ترا نمی خواهند، با مسالمت بفرما پایین و زحمت را کم کن! نتیجه در برابرِ چشم همه هست. زندان، شکنجه و حکم سالیانِ سال زندان، تبعید و ممنوعیت از کار برای نویسندگانِ دلیرِ آن بیانیه ها!

اکنون انتخابات است و روز حیله گری این روباه ها و بیش از همه خامنه ای فرا رسیده است. یک روز جوانکِ مشنگی را می آورند خدمت آقا نوحه می خواند و تصویر گریه کردنِ آقا را نشان می دهند تا شماری ساده اندیش بر او دل بسوزانند، روز دیگر فروتنی می کند که اگر از من نیز خوشتان نمی آید، به خاطر ایران بروید رای دهید! اگر می توانست می گفت: کافی است بروید توی صف بایستیدکه شلوغ باشد، رای هم ندادید، ندادید. همین. دنیا ببینند که مردم پشتیبان من هستند. یعنی ای مردم شما عروسک هایی هستید که من هر گونه که بخواهم شما را می رقصانم، اگر چه هیکلم به خونِ بیگناهان آلوده است، ولی بروید پایِ صندوق که شلوغ باشد، شلوغش کنید تا من باشم و آن اندک هم که مانده است نابود کنم!

آقا شما آخوندها چقدر زشت و کثیف و آلوده اید!