Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

حسن روحانی در سازمان ملل چه دروغ‌هائی خواهد گفت و چه راست‌هائی را کتمان خواهد کرد؟ بهروز ستوده

برای ایرانیان که پس از چهل سال زیروبن حکومت ولایت فقیه را شناخته‌اند و با همه شگردها ودروغگوئی‌هایش آشنا هستند خیر، برای خارجیانی که هنوز به عمق دروغگوئی وریاکارکاری حکومتگران جمهوری اسلامی پی نبرده اندشاید دروحله اول این سئوال مطرح باشدکه: حکومتی که با دنیا سرجنگ دارد و به هیچ قاعده وقانون بین المللی وحتی به قوانین داخلی خود پای بند نیست چرا برای حضورنماینده‌اش دراجلاس سالانه مجمع عمومی این سازمان درهرشرایطی تردیدی به خود راه نداده است؟ مگرنه اینکه هدف ازبرگزاری چنین اجلاسی ایجاد تفاهم بین کشورها وارائه راه حل هائی برای کاستن ازدرد ورنج ومشکلات مردم کشورهای مختلف است؟ پس جمهوری اسلامی که ازروزنخست تأسیس، مبلغ ومروج جنگ وخونریزی واعدام وشکنجه انسانها ودزدی وغارتگری وبحران سازی و باجگیری وغیره وغیره ودرنهایت افزدودن بردرد ورنج مردم ایران وخاورمیانه بوده است، چرا وبا چه هدفی هرساله نماینده خودرا برای حضوردراجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اعزام میدارد؟!

راست این است که حکومت ولائی-نظامی آخوندهای شیعه دوازده امامی، به سازمان ملل متحد ونهادهای وابسته به آن به مثابه منبروابزاری برای عوامفریبی و دروغ پردازی ومظلوم نمائی نگاه میکنندهمانگونه که ازمسجد ومنبرومحراب درایران برای عوامفریبی و دروغگوئی وتوجیه نظام قرون وسطائی خود استفاده کرده ومیکنند. ناگفته نماند که برای حکومتگران تبهکاری که بنیادحکومت خودرا برتزویر وریا کاری ودروغ نهاده‌اند، افکارعمومی جهانی وقضاوت سایرکشورها درمورد آنان مهم نیست، مهم این است که ازتریبون سازمان ملل متحد، دروغ‌های خودرا به گوش نیروهای وفاداربه خوددرایران وخاورمیانه ازقبیل: حزب الله ایران ولبنان و حشدالشعبی عراق وانصارحزب الله یمن و مدافعان حرم در سوریه ودهها گروه ریزودرشت تروریست وابسته به جمهوری اسلامی درخاورمیانه وشمال افریقابرسانند وبه آنان بگویند که درمقرسازمان ملل ازمنافع”مسلمانان ومستضعفین دنیا”حمایت کرده وصدای آنان را ازتریبون سازمان ملل متحد به گوش جهان رسانده اندوبدین ترتیت قدرقدرتی جمهوری اسلامی را درمیان هواداران این رژیم به نمایش خواهندگذارد!

با سابقه‌ای که ازسخنان نمایندگان پیشین جمهوری اسلامی در مقرسازمان ملل متحد دردست داریم پیش بینی اینکه حسن روحانی امسال درسازمان ملل متحد چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهدکرد دشوارنیست.

حسن روحانی با اشاره به حمله تروریستی اهواز، به دروغ جمهوری اسلامی را قربانی اقدامات تروریسم گروههای تروریستی معرفی خواهد کرد اما براین واقعیت که حکومت ولایت فقیه، بینان خودرا برترور واعدام دهها هزاردگراندیش ایرانی ومخالفان سیاسی وعقیدتی خود استوارکرده است وهم اکنون نیزتمام گروههای تروریستی خاورمیانه وشمال افریقا حتی درمواردی طالبان افغانستان والقاعده تروریست را مورد حمایت مالی وتسلیحاتی و آموزشی قرارمیدهدکتمان خواهد کرد. حسن روحانی اما چیزی درمورد جنایاتی که مناطق محروم خوزستان و بلوچستان و کردستان مرتکب شده و میشوند نخواهد گفت. وفراموش نکنیم که توسل به ترور وتروریسم را حکومتگران اسلامی حتی قبل تشکیل حکومت جمهوری اسلامی درایران به عنوان تنها شیوه کسب قدرت وایجاد رعب ووحشت بکار گرفته‌اند. رجوع کنید به ترورها وقتل هائی که گروههای اسلامی قبل از انقلاب مرتکب شده‌اند وبه آتش کشیدن سینما رکس آبادان وخاکسترکردن حدود ۵۰۰ نفردرآن سینما.

حسن روحانی دخالت وحضورنظامی سپاه پاسداران درسوریه وعراق رابه دروغ در راستای مبارزه با داعش وگروههای تروریستی وانمود خواهد کرد، اما براین واقعیت که جمهوری اسلامی تا کنون دهها بلیون دلاراز پول مردم ایران را در راه شیعه گستری درمنطقه و برای حفظ رژیم جنایتکاربشاراسد وقدرت گیری وابستگان خود دردولت عراق و ایجاد گروههای مسلح شیعه درکشورهای عربی واسلامی صرف کرده است ودرعوض مردم ایران را ازپول هنگفتی که میبایستی صرف ایجاد کارو وسایل رفاه وامنیت زندگی‌شان گردد محروم نموده است کتمان خواهد کرد.

حسن روحانی توسعه تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی را به دروغ درچهارچوب دفاع ازامنیت و منافع ملی ایران قلمداد خواهد کرد و آنرا حق مشروع حکومتی که چهل است درتمام زمینه‌ها به ضدمنافع ملی ایران وایرانیان عمل کرده است اعلام خواهد داشت درحالی که همه میدانند و فرماندهان سپاه علنا اعلام داشته‌اند که هم اکنون موشکهای ارسالی سپاه پاسداران دراختیار حزبالله لبنان و حشد الشعبی عراق و انصارحزب الله یمن است برای ایجاد تشنج وجنگ افروزی درمنطقه.

حسن روحانی خروج امریکا ازبرجام و تحریم‌های اقتصادی امریکاعلیه ایران را غیرقانونی وغیرانسانی اعلام خواهد داشت اما برامریکا ستیزی واسرائیل ستیزی و موشک پرانی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و ممانعت بیت رهبری و شخص خامنه‌ای با اجرای برجام ۲و۳ که حسن روحانی وعده‌اش را به مردم ایران داده بودوگویا قرار بوده است که ازنتایج آن ایجاد فضای بازسیاسی، عفو عمومی وآزادی تمام زندانیان سیاسی -عقیدتی ومحصورین، کوتاه کردن دست سپاه ازاقتصاد و تأمین امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وغیره باشد چیزی نخواهد گفت.

حسن روحانی ازمصائب وفشارهای ناشی ازتحریم ایران درمقرسازمان ملل سخن خواهد گفت وامریکا را مسئول این مصائب معرفی خواهد کرداما ازسیاست‌های داخلی وخارجی جمهوری اسلامی که نتیجه‌اش برای مردم ایران پس ازچهل سال، جزفقرو بیکاری و اعتیادوفحشا ونابودی محیط زیست وغیره نبوده است چیزی نخواهد گفت وچنین وانمود خواهد کرد که اگرامریکا واسرائیل نبودند رژیم ولایت فقیه ایران را گلستان کرده بود گوئی که فساد نهادینه شده درسرتاپای جمهوری اسلامی و مدیریت معلول و ناکارآمد هم مسبب‌اش امریکا و اسرائیل‌اند.

حسن روحانی درسازمان ملل طبق معمول وسنت جمهوری اسلامی درموردحقوق ضایع شده مردم فلسطین وسایرمسلمانان درکشورهای دیگردادسخن خواهد و مدافع حقوق آنان خواهد شد اما ریاکارانه وبه دروغ ازابتدائی ترین حقوق مردم ایران واقوام این کشورو اینکه کوچکترین حرکت واعتراض مردم ایران توسط نیروهای امنیتی وانتظامی به گلوله بسته میشود حرفی نخواهدزد. همچنین حسن روحانی به یکی ازخواسته‌های مردم ایران که بارها دراعتراضات خیابانی مطرح شده است ودرشعاهائی از قبیل: “سوریه را رهاکن فکری بحال ما کن” ویا “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” سخنی نخواهد گفت.

حسن روحانی به دروغ نظام فاسد وجنایت پیشه جمهوری اسلامی را برآمده ازانتخابات آزاد که گویا بر اصل تفکیک قوا بنانهاده شده است معرفی خواهد کرد درحالیکه خودش هم میداند که انتخابات وسه قوه وبطورکلی تمام اهرم‌های قدرت درنظام جمهوری اسلامی دردست ولی فقیه متمرکزگردیده است وانتخاب واراده ملی ومطالبات مردم ایران درنظام پوسیده وضدمردمی ولایت فقیه جائی ندارند. ازبازرگان وبنی صدرگرفته تا خاتمی واحمدی نژاد همگی برهیچکاره بودن دولت وشخص رئیس جمهور در مقابل قدرت مطلقه و بلامنازع ولی فقیه و همه کاره بودن او اعتراف کرده‌اند.

و پُرواضح است که حسن روحانی درنیویورک صدای آزادیخواهان ایرانی که درجلوهتل اقامتش اجتماع کرده‌اند و به نقض حقوق بشروزندان وشکنجه واعدام درایران معترض‌اند و درخواست آزادی زندانیان سیاسی ورفع حصرمحصورین را دارند نخواهد شنید. وپُرواضح است که حسن روحانی در جواب سئوال خبرنگارانی که ازاو درمورد اعدام‌ها و زندانیان سیاسی و پروسه محاکمه و محکومیت آنان پرسش خواهندکرد چیزی نخواهد گفت مانند احمدی نژاد وخاتمی به دروغ ازاستقلال قوه قضائیه درایران سخن خواهد گفت ودرمورد نقض سستماتیک حقوق بشردرایران ازدولت وشخص خود بعنوان رئیس قوه مجریه کشور سلب مسئولیت خواهد کرد. حسن روحانی درنیویورک ودرمواجهه با خبرنگاران دروغ‌ها‌ی بسیاری خواهد و خاک درچشم تمام ایرانیانی خواهد پاشید که برای تحقق اندکی ازآرزوهایشان در انتخابات گذشته به او رأی دادند تا مبادا بدتربرجایگاه اوجلوس کند و وضعیت ملک وملت ازآنچه هست بدترشود، غافل که درچرخه فاسد جمهوری اسلامی امید به گشایش امیدی سترون است.