Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

جمهوری اسلامی چه موجودی است و رمز عبور از آن چیست؟ علی اکبر امید مهر

جمهوری اسلامی یک رژیم غیر متعارف و دکترین اش قبیله ای است.در قرون وسطی(قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) دولت-ملت در اروپا ،به معنی جدید وجود نداشت .فئودالیسم بود و رعیت ، .. پاپ ها و نمایندگان وی،حرف اول و آخر را ،در آن عصر میزدند.قرارد داد وستفالی(1648) بعد از جنگ های سی ساله مذهبی،عبور از دوره های فئودالیته، به عصر ملت-دولت بود.فئودالیسم، نظام حقوقی مبتنی بر شریعت بود.اما دولت-ملت، نظام حقوقی مبتنی بر تابعیت – ملیت،با شرط تضمین آزادی مذهبی در قلمرو حاکمیت…یعنی نظام مبتنی بر ملت و مشروعیت سرزمینی و منشا مردمی و شهروندی قدرت،جایگزین مشروعیت الهی،آسمانی عصر فئودالیته و قبیله ای ،…با سرلوحه اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی گردید.

سرانجام ماکس وبر فیلسوف آلمانی( 1920 -1864) با الهام از کانت و نیچه ،با دکترین مدرنیته،اندیشه علمی،خردگرایی (افسون زدایی) در تعریف یک کشور متعارف مبتنی بر ملت-دولت،آن را عقلایی شدن ساختارهای اداری،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی، سیاسی نام برده و از آنچه که قبل از دوران تمدن بشری،همچون حکومت های قبیله ای، جاری بود.متمایز نام برد و اینکه ملت-دولت یا ملت-کشور، مشروعیت خود را ،از اعمال حاکمیت به نام ملت (شهروندان که فرهنگ،مبدا و تاریخ مشترک دارند) در یک واحد سرزمینی دارای حاکمیت کسب می کند.

در عصر قبیله ای تا فئودالیته،قدرت مذهبی (پاپ ها) ونیروی نظامی حافظ آن ،برای سلطه بریک سرزمین ومردم اش، در آن دوره ،از هر دو نیروی مکمل همدیگر مزبور استفاده میشد.(همچون ملا ها و سپاه حامی ملاها در عصر حاضر)اعزام مسیونهای مذبی و سپس محافظین این مسیونها،به ماورای بحار، زمینه را، برای فتح سرزمینی و به سلطه در آوردن مردم آن ،فراهم می ساخت.چیزی که هم اکنون،الگوی رژیم ،پس از حضور خونین در لبنان و شکل گیری حزب الله،به دکترین برتر رژیم ،جهت سلطه بر عراق،سوریه، یمن تبدیل شده است.پاکستان و افغانستان با این ترفند رژیم از همان ابتدای امرو دخالت های رژیم درین دو کشور،آشنا بوده ،از ورود زینبیون و فاطمیون(اتباع این دو کشور بعنوان مزدوران رژیم در سوریه) به کشورشان،ممانعت بعمل آورده اند.تا مانع از نفوذ نظامی رژیم درین دو کشور گردند.گرچه رژیم در افغانستان، از طالبان بهره میگیرد. اما هنوز نتواانسته علیرغم حمام خونی که توسط طالبان در آن ایجاد کرده،سلطه مشابه در بقیه هلال شیعه را، در کابل بدست آورد.
اشتباه جهان مترقی-متمدن یعنی اروپا و آمریکا و دیگران در برخورد با رژیم این است. که با قوانین عصر حاضر با رژیم تعامل و رفتار می کنند و این در حالی است .که رژیم براین قوانین ارزشی قائل نشده و کماکان از تاکتیک های عصر قبیله ای،قئودالیسم در اروپا و نیز عصر غزوات و جنگ های مسلمانان در صدر اسلام برای نفوذ در منطقه و دیگر نقاط جهان استفاده می کند.

رمز پیروزی برین تاریک اندیشی و عبور از رژیم مافیایی قبیله ای فئودالیته، نه گفتن به آن در داخل از سوی مردم ایران و در خارج ،از سوی جامعه جهانی و اقدام عملی ،در راستای حذف این موجود متعلق به عصر سیاه تاریخ ،در جامعه بشری است .با توجه به آنچه که هم اکنون، در داخل کشور و نیز منطقه و جهان می گذرد بنظر میرسد، گام های نهایی ،برای این اقدام بزرگ، در شرف تکوین است.