Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

تئاتری در پشت پرده، ابوالفضل محققی

شاید مرگ مشکوک رفسنجانی سر آغاز برنامه ای بود که امروز زیر عنوان مبارزه با فساد و اشرافیت آغاز گردیده. طرحی که اساس آن زمینه سازی برای معرفی وجا انداختن رهبر بعد از خامنه ایست.
ترس توام با نفرت خامنه ای از رفسنجانی که ریشه در گذشته وقدرت رفسنجانی داشت دو عامل اساسی باز دارنده برای شروع این برنامه بود.
از رفسنجانی نفرت داشت چراکه هیچوقت با تمام قدرتی که گرفته بود نمی توانست خود را از زیرسایه کسی که تاج ولایت بر سر او نهاده بودبیرون بکشد.
رفسنجانی نماد ولی نعمتی بود که هر چند به گوشه اش رانده بودند اما حضورش خاری در چشم رهبر خود شیفته ای بود که هیچ فرد مطرحی را تحمل نمی کرده و نمی کند.
نفوذ وشیوه زیرکانه رفسنجانی در توطئه چینی و سازمانگری وی همراه با بسیار نا گفته ها ترسی دائمی در دل رهبر و بیت او ایجاد می کرد.مسلما پشت پرده ساخت و پاخت ها مسائلی در جریان بود که این ترس را دامن می زد و آینده جانشین خامنه ای را تهدید می نمود.
از این رو رفتنش را به هر بهائی ضرورت می بخشید.چرا که برای دیکتاتور و تداوم حکومت او هیچ امری مهم تر از سرکوب وازمیان بردن مراکز قدرت ، تشکل ها و افراد نا همسو با دیکتاتور نیست.
حذف رفسنجانی سر آغاز کلید خوردن این پروژه ودادن پیامی روشن به دیگر افراد قدرتمند درون حکومت نیز بود که باید ساز خود را باساز خا منه ای کوک کنند.کوک بیعت با رهبر جدید که قرار است ازعمامه شعبده بازان بیت رهبری وکلاه سرداران سپاه بیرون بیاید.
روند ماه های اخیر تماما در جهت چنین هدفی حرکت کرده است. برعکس بازی گران پیر وپاتالی از قبیل جنتی ها، یزدی ها و لاریجانی ها وروحانی ها و دیگر چهره های شناخته شده رژیم که در جلو صحنه به بازی گری مشغولند! بازی اصلی در پشت صحنه با بازی گران جوان شناخته نشده برای مردم وآشنا برای حکومت در جریان است که با آماده شدن کامل صنحه ظاهر خواهند شد.
آنچه تا کنون درعمل کرد تمام دیکتاتورها علی الخصوص فردی چون خامنه ای که خود را رهبر شیعیان واگر کمی امتداد دهی رهبرمسلمانان جهان ومنجی انقلابی مستضعفان عالم می داند مشهود است .تداوم حکومتش تازمانی که خود درحیات هست وسپس تداوم آن در نسل بعد از خود می باشد.
در رویاهای پیغمبر گونه او که با توهم یاعلی گوئی هنگام زایمان و خلوت کردنش بر سر چاه جمگران همراه است هیچ جانشینی جز فردی از خاندان او نمی تواند متصور شود.
امری سخت اما شدنی به هر قیمت.
از نطر خامنه ای مجتبی شایسته تراز هر کس می باشد. از نطرفقهی آماده شده ، از نظر سنی در حد یک رهبر جوان جا افتاده و مهمتر از هر چیزپشتیبانی سپاه ، بسیج و نیروهای سرکوب و فدائیان رهبر را که سال ها در پشت صحنه با آن ها کار کرده و مهندسی بسیار توطئه ها را با آن ها انجام داده با خود دارد.
آقا زاده ای که خامنه ای “آقا ” خطابش می کند.
برای چنین تاج گذاری تمهیداتی لازم است. باید اندکی دهان مردم را شیرین کرد بارقه امیدی همراه با آرامش نسبی بوجود آورد. اما شرایط واوضاع کنونی کشور آماده ساختن آن را مشکل می کند.
مهمترین مشکل رژیم در حال حاضر مسئله تحریم ها ،گرانی ،فساد ،بیکاری است مضاف برعدم اعتمادی که عمیقا در مردم نسبت به جمهوری اسلامی بوجود آمده است .
رژیم این را هم میداند که باید از این وضعبت برزخی رها شود. حداقل در شرایط کنونی جدا ازبغل کشی با چین وروسیه وناز و کرشمه برای اروپا ناگزیر باید با امریکا وشخص ترامپ کنار بیاید و کنار هم خواهد آمد! اما بشیوه”نرمش قهرمانانه”.کاری که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی با تمام نیرو سر گرم آن است .
هارت و پوت در جلو صحنه و ماچ دادن در عقب صحنه.تا از حلقه تحریم ها خلاص شوند و بازار اقتصاد بر خاکستر نشسته را رونق دهند .
همزمان مبارزه با فساد نیز با دو هدف پیش می رود کاری که بر عهده رئیسی این فرد مورد اعتماد و بالا کشیده شده توسط رهبر نهاده شده.
کسی که از نظر من خامنه ای هرگز عبای ولایت بر دوش او نخواهد انداخت. اما همیشه با شناختی که از او و سر سپردگی وسابقه دارد وی را مصدرکارهای بزرگ وحامی فرزند خود خواهد کرد.ریاست قوه قضائیه را در شرایط کنونی بر بستر همین شناخت و اعتماد به او سپرده است.
از پیش پا برداشتن فربه شدگان چندین ساله که تاریخ مصرفشان سر آمده ونماد فساد در جامعه تلقی می شوند ازیک سو ، بالا کشیدن و گماردن نیروهای جوانی که خامنه ای از آن ها به نام جوانان مومن عدالت خواه و انقلابی نام می برد در راس پیش برندگان مبارزه با فساد از دیگرسو و هم زمان سرکوب بسیار خشن هر حرکت اعتراضی ! چه تشکل ها وچه افراد!
کاری است که رئیسی باید در هماهنگی با دستگاه های امنیتی نظام انجام دهد.دستگیری رهبران معترضان نیشکر هفت تپه ، فعالان محیط زیست ، فعالان جنبش زنان، دستگیری توام با ضرب و شتم امضا کندگان بیانیه چهارده نفر مبنی بر خواست کنار رفتن خامنه ای ونسق کشی در سطح جامعه توسط آتش به اختیاران.تماما در راستای پروژه ای است که پیش برده می شود .
امانقش اصلاح طلبان حکومتی در این برهه زمانی در این تئاترپس پرده چه می باشد؟
به نظر می رسد نقشی که با شناخت اصلاح طلبان بر عهده آن ها نهاده شده کنار آمدن با رهبری و بر نامه های رهبردر ازای پاداش معین باشد.
تلطیف فضای متشنج جامعه ،حضور مجدد در صحنه به عنوان محلل و گرم کردن بازار انتخابات و نشان دادن در باغ سبزبه مردم از طریق گرفتن امتیازاتی از شورای نگهبان و فرستادن چند نماینده به مجلس.
خواسته های اصلاح طلبان نیز در حال حاضر چیزی جزتائید صلاحیت نمایندگانشان و گرفتن اجازه برای حضورآن ها در مجلس نیست.
تمام قرائن نشان از چانه زدن آن ها در بالا وپائین آوردن سطح مطالبات و کنار آمدن با ارکان قدرت و قبول نقشی در تئاتر پس پرده در پائین میباشد.باید دید که از گلاه شعبده چه بیرون خواهد آمد. ابوالفضل محققی