Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

بلقیس روشن، نماینده دلیرِ افغانستان و حقیقت گویی، کوروش گلنام

سخنانی درست

شنیدن سخنانِ درستِ بانو “بلقیس روشن” نماینده گرامیِ مجلس افغانستان در باره قاسم سلیمانی و انتقاد از کسانی که مرگِ این تبهکار را تسلیت گفته‌اند و شرحِ بلایی که او بر سر جوانانِ افغانستانی و افغانستان آورده است، بسیار دلگرم کننده بود. البته نماینده دیگری (همایون شهید زاده) نیز در همین راستا سخنان درستی به میان آورده است. نگارنده بارها نوشته و با دوستان افغانستانی که تماس داشته گفته است که ما در مبارزه علیه فتنه انگیزی، آشوبگری و دخالت هایِ حکومتِ اسلامی در منطقه در یک جبهه هستیم. دوستانِ افغانستانی می‌دانند که ایرانیان به خوبی آگاه هستند که حکومت اسلامی با هزینه کردن میلیاردها دلار از سرمایه هایِ مردم ایران، تا چه اندازه در کشورهای منطقه دخالت و به بهانه “گسترشِ اسلام نابِ محمدیِ شیعه” چه جنایت‌ها انجام داده است و چگونه در امرِ زندگی و سیاستِ این کشورها دخالت نموده و جنگ‌های نیابتی به راه انداخته است.

هم با طالبان هم با دولت افغانستان

حکومت اسلامی در نما ریاکارانه با دولت افغانستان ابراز برادری می‌کند و در همآن حال با زیر فشار گذاشتنِ دولتِ افغانستان برایِ پیش بردنِ سیاست هایِ ویرانگر خود با طالبان ارتباط داشته، هم پول، اسلحه و پاسپورت در اختیار آنها می‌گذارد و هم آنها را آموزشِ نظامی می‌دهد.
اگر یک حکومت مردمی در ایران بر سر کار بیاید، نه تنها مشکلِ آب بین دو کشور به شکلی که به سودِ هر دو طرف باشد حل خواهد شد که دور تازه‌ای از رابطه سودمند و دوستانه بین دو کشور آغاز خواهد شد.
دوستانِ افغانستانیِ ما می‌دانند که ایرانی هایِ مخالفِ حکومتِ اسلامی که بیشترین شمارِ مردمِ ایران را تشکیل می‌دهند، خود ۴۰ سال است که زیر بدترین فشارها و ستم‌ها قرار گرفته و قربانیان فراوانی داه‌اند. مبارزه مردم ایران علیه حکومت اسلامیِ ولایت فقیه با مبارزه مردمِ افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، سوریه و یمن در برابر این حکومت دیو سیرت و خون آشام در یک مسیر است.

سازشکارانِ فرومایه

بانو بلقیس روشن با سخنانِ درست و دلیرانه خویش به سازشکاران و آنها که برای سودِ شخصی خود چشم بر تجاوزها، زور گویی‌ها و تبهکاری‌های حکومتِ اسلامی در منطقه، حتا در میهن خودِ آنها، بسته‌اند درسِ خوبی داد. شاید سخنان او سبب شود که شمارِ بیشتری در افغانستان، عراق، لبنان، سوریه، فلسطین و یمن در برابر سیاست‌های تجاوز کارانه حکومت اسلامیِ ایران، صدایشان را بلند کنند.

لشگر فاطمیون

امیدوارم این دو نماینده پارلمانِ افغانستان بتوانند دیگر نمایندگان را با خود همراه نموده و برای رهایی جوانانِ افغانستانی از دام و قتل گاهی بنامِ “لشگر فاطمیون” برنامه ریزی کرده و همه نیروی خود را بکار برند. همآن گونه که بانو بلقیس گفته‌اند، ناداری، بیکاری، نداشتن اقامتِ رسمی و گاه باورهایِ دینی راه ساده‌ای برایِ فریبِ این جوانان آماده ساخته است که حکومت اسلامی آگاهانه آن را به وجود آورده است تا بسادگی آنها را گرفتار و اسیر برنامه‌های خود و لشگر فاطمیون کند. تا آنجا که از داده هایِ کسانی که در این لشگر فریب بوده و گریخته‌اند آگاهی در دست است، حز شمار اندکی که شاید از سر اعتقاد شرکت کرده‌اند، بقیه از ناچاری به آن پیوسته و در حقیقت گروگانِ حکومت اسلامی ایران هستند. دوستان ما در افغانستان در بیانِ موضع گیری هایِ خود حتمن حساب ایران و ایرانی را از حکومتِ اسلامی به شکلی روشن و شفاف جدا می‌کنند.