بریتانیا و کانادا تعداد بیشتری از مقام‌های ایران را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کردند

این تحریم ها مربوط به مقام هایی است که به نحوی در نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان معترض ایران دخیل هستند.

بریتانیا ۱۰ نفر و کانادا ۲۲ نفر را به فهرست تحریم های خود اضافه کردند.

افرادی که بریتانیا تحریم کرده عبارتند از الله کرم عزیزی، سرپرست زندان رجایی شهر کرج، ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سید علی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهرن و علی القاصی مهر، دادستان دادگاه انقلاب تهران.