Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

امسال نوروز نگران جهان است، شکوه میرزادگی

نوروز زیبا، همراه مهربانِ هزاران ساله ی فرهنگ ایرانزمین دوباره می آید. چون همیشه؛ با چهره ای آتشگون و گیسوانی رها در باد. خوش خوی و سربلند بر اسب بهار نشسته و برسرزمین هایی که مقدم اش را گرامی می دارند، می نازد و می بالد.
عطرش نفس سرزمین مادری اش را تازه می کند و صدای آهنگین اش از حنجره ی هزاران پرنده ترانه های صلح و عشق و آزادی می خواند.
امسال نوروز نه تنها چون چهل و سه سال گذشته نگران سرزمین مادری اش می باشد، نگران جهانی ست که در آستانه ی جنگ می لرزد و می هراسد.
نوروز همانند بهار میانه ای با جنگ و خشونت و زشتی و نامهربانی ندارد؛ زیرا ژن او در سرزمینی و در زمانه ای ساخته شده که خدایش خرد بوده و پیامبرانش نیکی و مهر. زمانه ای که حتی رهبران سیاسی اش بر کتیبه ها می نوشتند:« اهورامزدا که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید؛ که مردم را آفرید؛ شادی را برای مردم آفرید»
نوروز تان خجسته و شاد و زندگی تان از جنگ و تلخی و نامهربانی دور باد
با مهر فراوان شکوه میرزادگی
نوروز 1401 ـ 2022 (سال زرتشت بزرگ)