Wednesday, September 27, 2023
spot_imgspot_img

اساسنامه‌ “کنگره ملیتهاى ایران فدرال”

مقدمه:

انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ هجرى ش (۱۹۷۹ میلادى) که علیه استبداد٬ تبعیضات و نابرابری هاى سیاسى٬ اجتماعى و اقتصادى بر مردمان ایران بود٬ با سوء استفاده از باورهاى مذهبى مردم٬ به بیراهه کشانده شد و به شکست انجامید و تبعیض مذهبى علنى مزید بر تبعیضات پیشین علیه مردمان گوناگون ایران رسمیت قانونی یافت.
سرکوب مقاومت هاى مردمى در مقابل استبداد مذهبى و کشتار بیرحمانه فعالین سیاسى احزاب و تشکلات سیاسى ایران به ویژه در دهه سال ۱۳۶۰ هجرى ش٬ خود تبعیدى سران و رهبران سیاسى بسیارى از احزاب و تشکلات سیاسى را سبب گشت.
ضرورت همبستگى و تشکیل ائتلاف هاى سیاسى قدرتمند با اهداف مشترک٬ سبب تبادل نظر٬ رایزنى و نزدیکى گسترده اى در خلال سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادى میان تشکلات سیاسى متعلق به ملیتهاى تحت ستم ملى گشت. بنیان گزارى “کنگره ملیت هاى ایران فدرال” محصول چنین پروسه اى پس از سالها تبادل نظر و رایزنى با حضور ۱۶ تشکیلات سیاسى متعلق به ملیت هاى گوناگون ایران در ابتداى سال ۲۰۰۵ میلادى در اجلاس لندن بود.
اعضاء بنیان گزار ” کنگره ملیتهاى ایران فدرال” که امضاء کنندگان “سند لندن” به تاریخ بیستم فوریه ۲۰۰۵ بودند، به ترتیب حروف الفباءعبارتند از:
۱٫ جبهه متحد بلوچستان- ایران
۲٫ جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
۳٫ حزب دمکرات کردستان ایران
۴٫ حزب مردم بلوچستان
۵٫ – حزب تضامن (همبستگی) دمکراتیک اهواز
۶٫ سازمان دفاع از حقوق ملى خلق ترکمن
۷٫ حزب کومله کوردستان ایران

اعضای این “کنگره” درمجمع عمومى آپریل ۲۰۱۳ لندن به ترتیب حروف الفباء عبارتند از:
۱٫ جبهه متحد بلوچستان –ایران (جمهوریخواهان)
۲٫ جبهه مردم بلوچستان
۳٫ جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
۴٫ حرکت ملی – دمکراتیک ترکمن
۵٫ حزب اتحاد بختیاری و لرستان
۶٫ حزب تضامن دموکراتیک الاھواز(عربستان)
۷٫ حزب دمکرات کردستان ایران
۸٫ حزب کومله کردستان ایران
۹٫ حزب مردم بلوچستان
۱۰٫ سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
۱۱٫ سازمان مردمى کُرمانج (کردھاى خراسان)
۱۲٫ کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان
۱۳٫ کانون فرھنگى و سیاسى خلق ترکمن

اصول پایه اى:

۱) ایران کشورى است چند ملیتی که تمامی ملیت های ساکن در آن باید به طور مساوی و با تامین برابر حقوق ملی ملیت های ایران در امر حاکمیت و اداره کشور شریک باشند. حقى که تا کنون از آنها سلب شده است.
۲) ساختار جمعیتی کشور ایران متشکل از ملیت هاى بلوچ، ترک آذربایجان، ترکمن، کرد، عرب، فارس،لر و … بوده که هر کدام دارای سرزمین هاى تاریخى و ویژگی های ملی خود می باشند.
۳) مشروعیت سیاسی هرحاکمیتی، همواره از اعمال اراده مستقیم مردم سرچشمه می گیرد. لذا اراده تمامى ملیت های مختلف ساکن در ایران و رعایت حقوق ملی برابر آنان تحت هیچ شرایطی نباید موردِ اغماض و استثناء قرار گیرد.
۴) برقراری نظام جمهوری فدرال، بر اساس ویژگی ملی-جغرافیایی که پایبند به اصول دموکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون هاى الحاقى آن است، نظامی سیاسی قابل دوام، به منظور اعمال اراده سیاسی که تضمیمن کننده حقوق برابر همه ملیتها درچارچوب ایرانی آزاد ودموکراتیک خواهد بود.
۵) اعمال اراده سیاسی در یک نظام دموکراتیک و فدرال الزاماً برخاسته از اراده آحاد مردم تشکیل دھنده آن می باشد.

اصول کلی:

۱) نام این تشکل “کنگره ملیت هاى ایران فدرال” و به انگلیسی The Congress of Nationalities for a Federal Iran به اختصار CNFI می باشد که دراین اساسنامه و دیگر اسناد درونى از آن به عنوان “کنگره ملیت ھای ایران فدرال” یا “کنگره ملیت ها” یاد خواھد شد.
۲) “کنگره ملیت ها” درچارچوب اصول پایه ای خود، درجهت اتحاد عمل و ایجاد ائتلافی وسیعتر با سایر نیروهای دمکرات و آزادیخواه در ایران، خواهد کوشید.
۳) پس از برکنارى رژیم جمهوری اسلامی ایران و تحقق نظام جمهوری فدرال و دمکراتیک در ایران، موجودیت “کنگره ملیت ها” بمثابه نیروی پیشبرنده اصول پایه ای، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
۴) در کنگره ملیت ها اصولاً پیشبرد امورات بر مبنای توافق جمعی استوار است.
۵) وظیفه اصلی کنگره ملیت ها، هماهنگی فعالیت های اعضا، بر اساس اصول مشترکی که در منشور آن بدان اشاره شده، می باشد.

عضویت در کنگره ملیتھای ایران فدرال:

الف) عضویت در کنگره ملیت های ایران فدرال:
۱٫ پذیرفتن منشور کنگره ملیت ها، شرط عضویت تشکل ها در کنگره ملیت های ایران فدرال می باشد.
۲٫ تشکل متقاضی باید درخواست عضویت خود را به دبیرخانه کنگره ملیت های ایران فدرال تحویل دهد. این درخواست در جلسه شورای هماهنگی مطرح خواهد شد.
۳٫ پذیرش یا رد درخواست عضویت از اختیارات شورای هماهنگی خواهد بود.

ب) عضویت در شوراى مرکزى کنگره ملیت ها:
۱٫ هر تشکل عضو کنگره ملیت ها، نماینده ای در شورای هماهنگی خواهد داشت.
۲٫ اعضای شوراى مرکزى مؤظف به شرکت در جلسات شورا بوده و هر تشکل عضو دارای یک رأی است.

ج) حقوق اعضاء:
۱٫ در نشست های رسمى شوراى هماهنگی کنگره ملیت ها، هر عضو، فقط دارای یک رای است.
۲٫ اعضای کنگرہ ملیت ها ضمن پایبندی و تعهد نسبت به اصول پایه ای و دیگر مصوبات کنگره ملیت ها، استقلال سیاسی و تشکیلاتی خود را حفظ خواهند نمود.
۳٫ هر یک از اعضاء کنگره ملیت ها می توانند در ائتلاف ها یا تشکلات دیگر به شرطی که برنامه ی اتحادیه یا ائتلاف مذکور و ماهیت فعالیت آنها در تضاد با جوهره ی اهداف پایه اى کنگره ملیت ها نباشد، عضویت داشته باشند.
۴٫ دریافت پروتکل مباحثات و تصمیمات نشست ھاى رسمى اعضای کنگره در شورای هماهنگی کنگره ملیت ها، حق اعضاء کنگره ملیت ها است.
۵٫ اعضاء حق دارند از ھر ارگان و یا مقامى به همان ارگان و یا ارگان هاى بالاتر شکایت کنند، شکایات اعضاء باید مستند و کتبى باشند، بالاترین ارگان براى رسیدگى به شکایات اعضاء، شورای هماهنگی کنگره ملیت ها می باشد.

د) سلب عضویت و مسٸولیت:
عضو یا اعضایی سلب عضویت یا مسئولیت خواهند شد که:
۱٫ برخلاف اهداف و منافع سیاسى و تشکیلاتى کنگره ملیت ها اقدام نموده باشد.
۲٫ به تعهد مالی خودعمل نکند.
۳٫ بدون عذرموجه در یک جلسه حضوری یا سه جلسه متوالی مجازی شورای هماهنگی کنگره ملیت ها شرکت نکند.
۴٫ تعلیق عضو خاطی از صلاحیات شورای هماهنگی است.
۵٫ حق سلب عضویت عضو خاطی از صلاحیات مجمع عمومی است.
۶٫ تصمیم شوراى هماهنگی و مجمع عمومی مبنى بر تعلیق یا سلب عضویت باید کتباً به اطلاع آن عضو برسد.
۷٫ عضو معلق حق دارد که در جلسه شورای هماهنگی کنگره ملیت ها از خود دفاع نماید.

ارگانهای ساختارى کنگره ملیت ها:

۱٫ مجمع عمومی
۲٫ شوراى هماهنگی
۳٫ ھیئت اجرائى
۴٫ دبیرخانه

۱٫ مجمع عمومی:
۱٫ مجمع عمومی “کنگره ملیت ها” عالى ترین ارگان تصمیم گیرنده پیرامون اصول و موازین اساسى “کنگره ملیت ها”٬ موارد مربوط به سلب عضویت ها و رسیدگى به شکایات رسیده از سوى اعضاى کنگره ملیت ها است.
۲٫ مسٸولیت تدارکات و مدیریت برگزارى اجلاس مجمع عمومى به عهده هماهنگ کننده کنگره، هیات اجرایی و دبیرخانه کنگره می باشد.
۳٫ آٸین نامه نحوه برگزارى و دستور اجلاس مجمع عمومى را حداکثر تا ۱۵ روز قبل از موعد برگزارى، توسط دبیرخانه به شوراى هماهنگی کنگره اعلام و ارسال می شود.
۴٫ جلسات عادی مجمع عمومی با شرکت حداقل دوسوم نمایندگان رسمى تمامی اعضای کنگره ملیت ها در “شوراى مرکزى” و با حضورنمایندگان شوراهاى واحد ھاى منطقه ای ھردو سال یکبار تشکیل می شود.
۵٫ درشرایط ضرورى که دو سوم اعضای رسمى کنگره ملیت ها (شوراى هماهنگی) و یا دو سوم اعضاى هیٸت اجرایى کنگره درخواست برگزارى مجمع عمومى فوق العاده نمایند٬ همآهنگ کننده کنگره ملیت ها ملزم به فراخوان و دبیرخانه کنگره ملزم به تٗأمین تدارکات برگزارى آن در موعد مورد توافق هیٸت اجرایى خواهد بود.
۶٫ حضور اعضایى از “شوراى هماهنگی کنگره” در مجمع عمومى، که حق عضویت سالانه شان را بلا انقطاع پرداخت نکرده اند٬ رسمیت نداشته و در موارد رأى گیرى حق رأى نخواهند داشت.
۷٫ نمایندگان شوراهاى واحد ھاى منطقه اى و کمیته های کاری هیات اجرایی، با رأى مشورتی درمجمع عمومى کنگره ملیت ها شرکت خواھند داشت.
۸٫ گزارشات نمایندگان کمیته ها و ارگانهای مختلف کنگره ملیت ها، درمجمع عمومى کنگره اراٸه و پیشنهادات و ترمیمات لازم به ساختار تشکیلاتى کنگره ملیت ها در مجمع عمومى به تصویب میرسند.
۹٫ هرعضو حاضر درمجمع عمومی یک رأى دارد که از جانب نماینده رسمى آن اعمال می گردد.
۱۰٫ پروتکل نشستھاى مجمع عمومى کنگره ملیت ها، از سوی دبیرخانه کنگره ملیت ها تهیه و باید بطورکتبى به اطلاع ھمه اعضاء کنگره ملیت ها رسانده شود.
۱۱٫ مجمع عمومی مسئول پذیرفتن یا رد درخواست عضویت تشکلات تازه در کنگره ملیت ها می باشد.

۲٫ شورای هماهنگی کنگره ملیت ها:
۱٫ شوراى مرکزى کنگره متشکل از نمایندگان احزاب و تشکلات عضو در کنگره ملیت ها می باشد.
۲٫ اعضاى شورای هماهنگی گرد آمده در نشست هاى “مجمع عمومى” عادى و یا “اضطرارى” کنگره، عالى ترین مرجع سیاست گزارى کنگره ملیت هاى ایران فدرال می باشند.
۳٫ شورای هماهنگی در بین دو مجمع عمومی یک نشست حضوری برگزار خواهد کرد.
۴٫ اعضاى شوارى هماهنگی کنگره٬ اعضای هیٸت اجرایى کنگره ملیت ها را انتخاب می کنند.

۳٫ هئیت اجرایی کنگره ملیت ها:
۱٫ هئیت اجرایی از سوی اعضاى شورای هماهنگی انتخاب می شوند.
۲٫ ھیئت اجرائى مسئول اجرای تصمیمات شورای هماهنگی در میان دو نشست حضوری این شورا است.
۳٫ مسئولیت های هیات اجرایی:
​الف) ارتباط با اپوزیسیون ایرانی
​ب) اعلام مواضع کنگره ملیت ها (از قبیل بیانیه ها و انتشار آنها)
​ج) امور اجرایی مربوط به کنگره ملیت ها
۴٫ هیات اجرایی موظف است که گزارش فعالیت های خود را حداقل هر سه ماه یکبار در جلسات اینترنتی برای اعضای شورای هماهنگی شرح نمایند.
۵٫ هیات اجرایی می تواند در صورت نیاز کمیته های کاری، کمیته های منطقه ای و کمیته های کشوری تشکیل دهد.
۵٫۱) کمیته ھا و ھیات هاى کارى بنا به ضرورت در انجام اهداف کنگره تشکیل می گردند.
۵٫۲) کمیته ھا و ھیات ھای کاری کنگره ملیت ها تحت نظارت ھیات اجرایی عمل می کنند۔
۵٫۳) کمیته ھا و ھیات ھای کارى داراى آٸین نامه اى که به تصویب هیات اجرایى کنگره رسیده باشد، خواهند بود.
۵٫۴) اعضای ھر کمیته و ھیات کاری از میان خود یک نفر را به عنوان مسئول گروه کاری خود تعیین می کنند.
۵٫۵) مسٸولین گروه هاى کارى با هیات اجرایی کنگره ملیت ها در ارتباط خواهند بود.
۵٫۶) کمیته های منطقه ای/ کشورى کنگره ملیت ها زیر مجموعه ای از کنگره ملیت ها در یک محدوده مشخص شھری، منطقه ای و کشوری می باشند. درھر منطقه / کشورى که حداقل سه عضو کنگره ملیت ها فعالانه حضور داشته باشند، هیات اجرایی می تواند واحد کشورى تشکیل دهد.
۵٫۷) کمیته های کشوری از طریق هماهنگ کننده منتخب خود با هیات اجرایی کنگره ملیت ها در تماس متقابل خواهند بود.
۶٫ اعضاى هیٸت اجرایى کنگره ملیت ها از میان خود، یکنفر را به عنوان “هماهنگ کننده کنگره ملیت ها” انتخاب می کنند.
۶٫۱) هماهنگ کننده کنگره مسئولیت هماهنگى فعالیتهاى هیٸت اجرایى کنگره را عهده دار خواهد بود.
۶٫۲) هماهنگ کننده کنگره در مقابل هیت اجرایی مسئول می باشد.
۶٫۳) همآهنگ کننده کنگره با دبیرخانه کنگره ملیت ها در امور مندرج در وظایف مشترک، همکاری خواهد داشت.
۶٫۴) همآهنگ کننده کنگره ملیت ها مسئول تھیه گزارش به نمایندگى از سوى هیٸت اجرایى برای ارائه به نشست ھای شوراى مرکزى کنگره ملیت ها می باشد.
۶٫۵) همآهنگ کننده کنگره پیشین تا انتخاب هماهنگ کننده بعدى توسط ھیئت اجرایی جدید، ھمچنان هماهنگ کننده کنگره باقى خواھد ماند.

۴٫ دبیرخانه کنگره ملیت ها:
در رابطه با دبیرخانه آیین نامه جداگانه ای تنظیم شده است مبنی بر اینکه دبیر خانه زیر نظر هیت اجرایی و ایینامه ان عمل نمایید

دبیر خانه کنگره ملیت های ایران فدرال
Congress of Nationalities for a Federal Iran
Democracy ● Freedom ● Pluralism