Wednesday, September 27, 2023
spot_imgspot_img

از خيرِ سرِ شماست، بهداد جاودان

  حاكمى در شهر مى چرخيد و امور مردم را نظاره مى كرد  . ناگهان بعلت صبحانه سنگينى كه خورده بود قضاى حاجت بر وى فشار آورد بناچار دربدر بدنبال يك مزبله (توالت و دستشوئى) مى گشت تا اينكه چشمش به يك مسجد افتاد و دوان دوان به زير زمين آن رفت . آفتابه دار كه حاكم را مى شناخت از جا برخاست و با احترام آفتابه اى بدست ايشان داد . حاكم در حالى كه بطرف چاه ميرفت پرسيد كه اوضاع چطور است و آفتابه دار جواب داد (ازدولت سرشما بسيار عاليست). بعد از چند دقيقه كارهاى سبك و سنگين حاكم به اتمام رسيد و در حالى كه از دستشوئى خارج مى شد به آفتابه دار گفت ، خدا عمرت بده اما بوى اينجا بسيار وحشتناك و عذاب آور است . آفتابه دار كه دستپاچه شده بود گفت "قربان آنهم از خير سر شماست " .
       آقاى خامنه اى ولى امر مسلمين جهان و حومه و نايب امام زمان در سخنرانى اخير خود فرمودند كه "مواظب باشيد چون اخيرا انگليس در حوزه علميه قم نفوذ كرده است ". شكى ندارم كه آقاى خامنه اى تاريخچه نفوذ انگلستان را در مذهب شيعه بهتر از هركس ديگري مى شناسد و به تمام دقايق آن آشناست اما براى سايرين عرض ميكنم كه سابقه نفوذ انگلستان و سياستهاى مزّورانه و مخرّب آنان به بيش از ٤٠٠ سال قبل و دوران صفويه باز مي گردد . در آنزمان دولت فخيمه براى گسترش سياستهاى استعمارى و شناسائى كشورها و دولتهاى مختلف و آداب و رسوم آنان عده اى از بهترين ماموران خويش را با نام سيّاح و گردشگر به چهار گوشه جهان و از جمله ايران اعزام نمود . شرح مسافرتهاى اين ماموران زبده اينك بصورت كتاب خاطرات و سفرنامه در تمامى كتابخانه هاى جهان موجود و در دسترس همگان قرار دارد . از جمله گزارشات آنان در مورد ايران و اخلاق و رفتار مردمان و طبقه حاكم و همچنين قشرى است بنام ملا كه بدليل بيسوادى مردم و نشر خرافات و نادانى و جهل حاكم بر جامعه ، نفوذ بسيارى در زندگى مردم و حتى دربار دارند و براحتى مى توانند با فتاوى خود نبض جامعه را در دست داشته و بخوبى اذهان توده هاى مردم را كنترل نمايند . درست در همين زمان است كه ابتدا تعدادى از آخوندهاى پيش ساخته را از منطقه لبنان و جبل آمِل بسوى اصفهان يعنى پايتخت آنزمان ايران گسيل ميدارند و دار و دستك فراوانى براى آنها مهيّا مى سازند . اين افراد كه تعداد آنان از انگشتان يك دست بيشتر نمى شود در عرض مدت كوتاهى تبديل به علّامه مى شوند و با نوشتن كتابهائى سرتاسر خرافى و جعلى و نشر ٣٠ هزار حديث و روايت بر مسند عالِمِ امور دينى مى نشينند . نفوذ آنان در زمان كوتاهى در بين مردم آنچنان گسترش مى يابد كه سرانجام به دربار و اندرونى حاكمان راه مى يابند و با تحت تاثير قرار دادن شاهان صفوى آنان را با افكار خود آشنا مى كنند و براي اولين بار مذهب شيعه بطور رسمى شكل مى گيرد و سپس با زور شمشير سربازان حكومتى به تمام شهرهاى ايران كه آنزمان سُنى بودند رسوخ پيدا ميكند . معروف است كه فقط در شهر اردبيل بدليل آنكه مردم از اضافه كردن جمله " اشهد ان علىً ولى الله به اذان خوددارى مى كردند بيش از ٢٢هزار نفر توسط سربازان خونخوار صفوى گردن زده شدند . در شهرهاي ديگر نيز داستان كم و بيش بهمين صورت رواج داشت و بدين ترتيب بود كه ناگهان مذهب رسمى كشور ايران شيعه شد و صدها هزار هموطن سُنى از دم تيغ گذشتند . 
     اين نفوذ در افكار مردم و هيئت حاكمه بهمين صورت ادامه داشت و در دوره قاجاريه بحد اعلاى خود رسيد بطورى كه عده اى از ملايان طراز اول ٢٤ ساعته در دربار تشريف داشتند و شاه وقت براي خوردن يك ليوان آب از آنان صلاحديد مى كرد و ملايان نيز با خواندن چند ورد و دعا و نقل چند حديث و روايت و گرداندن تسبيح و گرفتن استخاره جواب مشكلات فكرى درباريان را مى دادند . حتى حمله به كشور روسيه و از دست دادن ١٩ شهر ايران بعد از شكست در جنگ بخاطر ترغيب همين ملايان نادان بود كه مرتب نويد پروزى سپاه اسلام را با امدادهاى غيبى ميدادند . حتى در زمان حكومت پهلويها نيز اين ملايان از توطئه و دسيسه بر عليه ملت ايران و بفرمان انگلستان دست برنداشتند و تمام جهد و كوشش خود را بكار بردند تا ملت را بيسواد و جاهل و عقب افتاده و تحت تاثير افكار استعمارى دولت انگلستان نگاه دارند . فتواهاي صد سال گذشته آنان بهترين شاهد بر اين ماجرا مى باشد . مخالف دوش ، مخالف برق ، مخالف راديو ، مخالف تلگرام ، مخالف تلويزيون ، مخالف تلفن و امروز مخالف ماهواره و كامپيوتر و اينترنت بخوبى نشان ميدهد كه در مغز معيوب و وابسته آخوند چه مى گذرد .

بايد به آقاى خامنه اى گفت كه حاج آقا ، نفوذ انگلستان در بين ملايان و آخوندها و مراكز دينى سابقه ٤٠٠ ساله دارد و مربوط به ديروز و امروز نيست كه شما نگران آن باشيد تاريخ ميداند كه آخوندهاى مرتجع و وابسته به استعمار انگلستان و روسيه در اين دوران طولانى با مردم ايران  چه كردند . ملت ايران قيام مشروطيت و مبارزه آخوندهاى عقب افتاده با اميركبير و پناه بردن به سفارت انگليس را فراموش نمى كنند ، در دوران رضا شاه مبارزه با برق و راديو و مدرسه و كشف حجاب را فراموش نمىكنند ، در دوران محمد رضا شاه پهلوى و سالهاى ١٣٣٢ خيانتهاى آيت الله كاشانى را فراموش نمى كنند ، و در سال ٥٧ نيز كه اين فاجعه بدست آيت الله خمينى و همكارى شخص شماو به كارگردانى انگليس و صحنه پردازى بى بى سى انجام پذيرفت هرگز فراموش نخواهد كرد و بقول آن آفتابه دار مسجد ، اين بوى گند استعمار كه مشمئز كننده هست و مشام تمام ايران دوستان و ميهن پرستان را آزار ميدهد :از خيرِ سرِ خودشماست" . بهداد جاودان ٢٠ دى ١٣٩٧