خانه >> تماشاخانه >> آیا کسی بهتر از این کودک این موزیک را حس و درک میکند؟

آیا کسی بهتر از این کودک این موزیک را حس و درک میکند؟