خانه >> اخبار به زبان تصویر >> جلد مجله تایم و اکونومیست – نژاد پرستی در آمریکا

جلد مجله تایم و اکونومیست – نژاد پرستی در آمریکا

جلد مجله تایم در واکنش به موج نژادپرستی و رفتارهای ترامپ/ نفرت در آمریکا

شکل بلندگوی ترامپ که شبیه به کلاه نژادپرستان سفیدپوست است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *